Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

4823 327e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Byli jak dwa magnesy, które nie mogą się zdecydować, czy się przyciągać czy odpychać.
— (via niewidoczny-smutek)
magchuck
3836 2fbd
magchuck
magchuck
W relacjach damsko-męskich jest tylko jedna zasada: „Bądź mężczyzną, wobec którego kobiety zachowują się dobrze”. Ta sama kobieta wobec jednego faceta będzie suką, a wobec drugiego esencją kobiecości. Kobiety starają się, jeśli mają dla kogo. Flirtują jeśli mają z kim i zakładają dopasowany dół do góry bielizny, jeśli widzą, że to ma sens.
— Volantification
magchuck
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
magchuck
Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza jedno, a Buzek jest córką premiera. Buzek nie je mięsa, Kuleszy ścięli drzewo i płakała jak nigdy w filmie, a Kuna brzydzi się przyrodą. I mimo tych różnic i tego, że dzisiaj tylko jedna z nas dostała Orła, będziemy nadal pracować, szanować się, sprzeczać i spotykać w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się trochę.
— ukochane kobiety
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri vialittlefool littlefool
magchuck
7013 f9fa
Reposted fromsarazation sarazation viaegzystencja egzystencja
magchuck
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.

March 22 2017

magchuck
magchuck
magchuck
2757 7007 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
magchuck
2384 8bab
Reposted fromheroes heroes viaa-antimatter a-antimatter
4360 3e5b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaa-antimatter a-antimatter
7257 cc6b 500
Reposted fromtwice twice viaa-antimatter a-antimatter
1508 a20e
Reposted fromedenpath edenpath viaa-antimatter a-antimatter
magchuck
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaa-antimatter a-antimatter
magchuck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl