Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

magchuck
9294 d942
magchuck
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viadoubleespresso doubleespresso
magchuck
magchuck
magchuck
1007 c97e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaStoneColdSober StoneColdSober
magchuck
2187 ffc5 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi vialittlewhitelies littlewhitelies
magchuck
2718 4ba0 500
magchuck
3270 03f2
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viaohhh ohhh
magchuck
Reposted fromshakeme shakeme viaohhh ohhh

March 17 2018

magchuck
Reposted fromshakeme shakeme
magchuck
Reposted fromshakeme shakeme
magchuck
Reposted fromshakeme shakeme
magchuck
Reposted fromshakeme shakeme

March 13 2018

magchuck
5637 d023 500
magchuck
3365 cff9 500
magchuck
Teoria Oliwkowa polega na tym, że jeżeli jedna osoba lubi oliwki, a druga ich nie lubi, to będą dobrą parą, bo partner nie lubiący oliwek, będzie je oddawał drugiej osobie.
3326 a733

Tutaj, na Zupie jest wiele dziewczyn które pragną tylko dotyku męskiej dłoni przesuwającej się po ich delikatnych palcach. Boli mnie to, że mam męskie dłonie, które nie mają swojej pary tych zgrabnych i zwiewnych rączek kobiety, chociaż skrawka jej delikatnego ciała…
To mój manifest; Cichy i potężny.

magchuck
Reposted fromshakeme shakeme
magchuck
0426 19a5
Reposted fromGunToRun GunToRun vialittlewhitelies littlewhitelies
magchuck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl